• Ủy viên Hội Đồng Khoa Học
  • Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm quản lý ở nhiều lĩnh vực, ông đã lãnh đạo Viện PSD phát triển mạnh mẽ, đạt được thành tựu đáng ghi nhận
  • Ông được Liên minh kỷ lục thế giới trao tặng bằng Tiến sĩ danh dự và xác lập kỷ lục “Người Cai Nghiện Thành Công Đầu Tiên Có Đóng Góp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Lĩnh Vực Điều Trị Nghiện”.