• Ủy viên Hội Đồng Khoa Học
  • Nguyên Phó Vụ Trưởng Vụ Giáo Dục Chính Trị và Công Tác Học Sinh, Sinh Viên Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
  • Chuyên gia tư vấn, hướng nghiệp, việc làm và khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.