• Ủy viên Hội Đồng Khoa Học.
  • Chủ tịch Hội Đồng Khoa Học Bác sĩ, Thạc sĩ Y tế Cộng đồng chuyên ngành Chính sách Y tế Đại Học Adelaide Australia
  • Đại tá, nguyên Trưởng Thường trực chương trình Quốc Gia Phòng Chống Ma Tuý – Bộ Công An.