• Chủ Tịch Hội Đồng Khoa Học
  • Chuyên Ngành Nhân Chủng Học, Học giả chương trình KFAS, Korea
  • Nghiên cứu viên cao cấp, Đại học quốc gia Seoul Hàn Quốc
  • Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nhân chủng và Phát triển trí tuệ Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội