• Ủy viên Hội Đồng Khoa Học
  • Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Lao Động – Xã hội, Giám đốc Trung Tâm Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Lao Động – Xã Hội